Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Hindame kõrgelt oma klientide privaatsust ja oleme võtnud kohustuse kaitsta oma klientide õigust konfidentsiaalsusele. Alljärgnev privaatsuspoliitika käsitleb kliendi andmete töötlemisega seonduvat informatsiooni.

 

Mõisted

“Andmesubjekt” on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik.

“Isikuandmed” on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

“Isikuandmete töötlemine” on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

“Isikuandmete töötlemise piiramine” on säilitatud isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende edaspidist töötlemist.

“Andmete kogum” on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud.

“Kolmas osapool” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

“Isikuandmetega seotud rikkumine” on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

“Külastaja” on isik, kes külastab veebilehte.

“Küpsised” on andmefailid, mida salvestatakse veebilehe külastaja seadmesse.

“Järelevalveasutus” on liikmesriigis Artikkel 51 kohaselt asutatud sõltumatu avaliku sektori asutus.

“Asjaomane järelevalveasutus” on järelevalveasutus, kes on isikuandmete töötlemisega seotud, kuna a) vastutava töötleja või volitatud töötleja tegevuskoht asub kõnealuse järelevalveasutuse liikmesriigi territooriumil; b) asjaomase järelvalveasutuse liikmesriigis elavad andmesubjektid on töötlemisest oluliselt või tõenäoliselt oluliselt mõjutatud või c) kõnealusele järelevalveasutusele on esitatud kaebus.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogume isikuandmeid kodulehel oleva päringuvormi kaudu, et võimaldada klientidel meiega mugavalt ja kiirelt ühendust võttes oma küsimustele vastused saada. Samuti kasutame klientide isikuandmeid neile pakkumuste edastamisel, igapäevaseks kliendisuhtluseks ja arvete saatmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume kõikidest kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

 

Kliendi isikuandmetena käsitleme järgmisi andmeid:
• Teie andmed (nimi, e-mail, telefoninumber)
• Ettevõtte andmed (nimi, registrikood, kontaktisik, e-mail, telefoninumber, postiaadress jt avalikud andmed)

 • Veebilehe sirvimise statistika: brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud veebilehed ja külastaja demograafilised andmed jms. Veebilehe sirvimise statistika tarbeks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ega vii neid kokku ühegi andmesubjektiga.
 • Küpsiste (Cookies) kogutav statistika: erinevad statistilised andmeid, mis on seotud teiega ja teie käitumisega meie kodulehel. Need aitavad kaardistada ja salvestada teie eelistusi, muutes kasutajakogemuse mugavamaks. Küpsised võimaldavad meil suunata teile reklaame läbi teiste keskkondade (nt Facebook, Instagram, Youtube, Google jt). Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

 

Isikuandmete kogumise viisid ja töötlemise eesmärk

Andmete kogumine võib toimuda meie veebilehel, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel. Töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Päringutele vastamine
 • Ärialaste kliendisuhte hoidmine
 • Pakkumuste saatmine (juhul, kui olete selleks eelnevalt soovi avaldanud)
 • Lepingute sõlmimine
 • Teenuse osutamine
 • Tellimuste täitmine
 • Teenuse toimimise tagamine
 • Võlgnevuste sissenõudmine
 • Reklaami suunamine

 

Isikuandmete kaitsmine, muutmine ja säilitamise aeg
Käsitleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja rakendame kõiki ettevaatusabinõusid ning seadusest tulenevaid kohustusi, et kaitsta oma klientide isikuandmeid. Juurdepääs andmetele on ainult selleks volitatud isikutel. Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele (v.a seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel). Teil on õigus igal hetkel tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, taotleda nende parandamist, töötlemise piiramist, kustutamist või üleviimist teisele ettevõttele, andes sellest meile teada e-maili teel. Säilitame kogutud andmeid nii kaua, kuni kestab kliendisuhe ja sellega seotud juriidilised kohustused. Kõiki kogutud andmeid säilitame vaid seni, kuni vajame neid eesmärgil, milleks need kogusime.

 

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, palun võtke meiega ühendust. Teil on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Küsimuste korral või lisainfo saamiseks võtke palun meiega ühendust.

 Partnerid

Alusta navigeerimist